1. Tag - 27. Februar
46. Tag - 13. April
50. Tag - 17. April
Zahlen und Daten
Die Geburt
Tag 2
Tag 4
Tag 9
Tag 11
Tag 12
Tag 13
Tag 15
Tag 19
Tag 20
Tag 22
Tag 23
Tag 24
Tag 28
Tag 30
Tag 31
Tag 32
Tag 33
Tag 34
Tag 35
Tag 36
Tag 40
Papa Kaiko

Golden Retriever Rüde Kaiko